به نظرتون حالا که برای گوشیم قاب جدید گرفتم، اندرویدش رو هم پاک کنم، #دبیان بریزم روش؟
روشی برای پشتیبان گرفتن سریع و کامل از کل فضای ذخیره‌سازی گوشی می‌شناسین؟
هم دسترسی ریشه دارم، هم بار کنندهٔ راه‌انداز بازه.

Follow

@danialbehzadi
ایده‌ای برای Xperia XA Ultra داری اندروید لعنتیش رو ارتقا بدم، و باید بگم فاک تمام عالم و دنیا سر تا پای سونی انحصار طلب لعنتی ... .

@danialbehzadi
الآن خودش اندرویدش هفته و دیگه از این بالا تر نرفت.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!