مایه افتخار منه که در رویداد امسال LinuxAppSummit درباره #متن_دوسویه ارائه داشته باشم. امیدوارم بتونم حق مطلب رو جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت داشتن چنین ویژگی‌ای در برنامه‌ها ادا کنم.

conf.linuxappsummit.org/event/

ارائه انجام شد و به نظرم خوب بود. نکاتی رو در نظر داشتم رو به نظرم تونستم واضع بیان کنم و امیدوارم بتونه کمکی باشه برای ارتقای حساسیت توسعه‌دهندگان نسبت به افزودن پشتیبانی #متن_دوسویه در نرم‌افزارها.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit