حقیقت اینه که من حالم از لینوکس بهم می‌خوره ولی نه پول خریدن مک و دارم و نه حوصله کار با ویندوز و

Follow

@saji
چرا حالت به هم می‌خوره؟

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit