اگه با قابلیت‌های من آشنا بودن، الان استادا باید به من ایمیل می‌زدن که تو رو خدا بیا تو لب ما کار کن. :)) نه این که من گردن کج کنم و به هر کور و کچلی ایمیل بزنم که دوست دارم باهات کار کنم و اونم آخر سر جوابم رو نده.

Follow

چه های بودم موقع این توت :)))) تکذیب می‌کنم. هر جا من رو ریجکت کرده، خطر از بیخ گوششون گذشته.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!