اخه اینجا هم شاخ بازی؟
یجا شل کنین ناموسا

الان توپ میره کره ماه پیش توپایی که طارمی فرساده

کوس کش بکش بیرون از مسعود
چی تو تو دیده اخه کیروش

نمیشید به جایه طارمی اسحاقه اقای گلو بزارن؟

به به بهترین مهاجم چند سال اخیرو نشون دادن
پست مدافع پوششی داشت اوایل ولی با رابوناهای زیباش به یاد مونده

عای طارمی تا اومد شروع کنه نیمه تموم

کیروشم ۴ نشون داد
(وی خشتک می درد)

چه دفاعی داریم لامصصصب
چقد خوبن اینا

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit