കേരളത്തിൽ 3.5 കോടി കള്ളപ്പണം എന്ന് കേട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിപോളൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ്. എന്താണാവോ കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് കിട്ടിട്ടും ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ ED യെ.
ഓ കോവിഡ് കാരണം സ്റ്റാഫ് കുറവാണത്രേ. അല്ലാതെ കാശ് ബിജെപി ടെ കയ്യിന്നു പിടിച്ചോണ്ടാണ് എന്നൊന്നും.....

പുതിയ ആന സൈറ്റ് മെമ്പറമ്മാർക്ക് സ്വാഗതം!

@aana
@tsundoker
@veena
@vasdna
@onjupode
@tk_zy
@josuowski
@Aousepp
@abhiram
@vadakkodan
@Salm456
@lzsqhwhrqdzk
@deepettan
@youvwxyz
@pradeep
@reem
@ajaykjm
@abijithka
@chatthamatthi
@jkhere4all
@Maniyan
@paruishere
@melo
@nithin
@dearthofsid
@harry_potter
@Livinfx
@EldhoSpeaks
@Bentscrews
@Bharithan
@__alter_ego
@Shaks
@Al_Junoob_10
@harrypotterX

🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘 🐘

പാവങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു

2025ൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്വിറ്ററിനെ മറികടക്കും. മാർക്ക് ദിസ് ഗയ്സ്.

എവിടെ എവിടെ ട്രെന്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!