‏برای تواز عشق
قصه ها خواهم گفت
غم نان اگر بگذارد....♡

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit