Follow

എല്ലാ ടൂപ്പന്മാർക്കും ടൂപ്പികൾക്കും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഒഴിഞ്ഞു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം വരുമാറാകട്ടെ.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!