സഞ്ജുവിന് വീണ്ടും ആശംസകൾ...

നിർത്തിയ ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുകവലി..

ഓഫിസിൽ ചുമ്മാ കുത്തി ഇരിക്കുന്നു..

ലോക്ക്ഡൗൺ വീണ്ടും നീട്ടി.

മഴ മാറിയ ലക്ഷണം ആണോ?
സൂര്യന്റെ ഒരു ചിരി രാവിലെ..

മഴയിലും കാറ്റിലും തണുത്തു
മരവിക്കരുത്.... പോരാട്ട ചൂട്
പോകരുത്..
Save lakshadeep
...

ഇനി വേണേൽ പോടാ രമണാ എന്നോ വിളിക്കണോ?

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit