جودى is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.

01:01 انقدر فكر كن كه بميرى ^.^

چرا هيچكس نيست كه دوستش داشته باشم؟

خودت كه ديگه نيستى
نبايدم بدونى
عذاب غير از اين نيست
كه چشم به راه بمونى

هيچكس از نخنديدنت غصه ش نميگيره، ولى هستن كسايى ازش لذت ميبرن.

خدايا بيا اعتراف كن كه منو اشتباهى آوردى تو اين دنيا. من جام اينجا نيست.

چطور تو دلت از آدما بگيره، ولى دل ما از تو نگيره؟

خدايا نميخواستم ازت دور بشما، ولى خب تو همه چيزو ازم گرفتى يه دفعه.
منم آدمم خب ناراحت ميشم.

آخرين روز از ماه رمضونه و هيچى روزه نگرفتم.

يكم چسب سنگ ميخوام، وا دادم :((

كاش برى، دور شى، نقطه شى. فقط از دور نگاهت كنم.

اين جاده يه طرفه ست. بازم اين منم كه جا ميمونم.

ناراحت ميشيد، ميوت و بلاك كنيد. من كه ناراحت نشدم :))

همه ميان كه برن، ديگه نميذارم كسى بياد كه بعدش هم بره.

عزيزت بهت بد كنه و مجبور باشى به روش نيارى.
هى خورد بشى. هى بشكنى كه مبادا ناراحت بشه.

مگه ميشه جلوى مرگ آدمها رو گرفت؟
مگه ميشه ذات بقيه رو عوض كرد؟
مگه ميشه؟

ميگن اين خودتى كه باعث ميشى تو موقعيت هاى بد قرار بگيرى. ولى من چجورى ميتونستم تو سه سالگى جلوى يه فاجعه رو بگيرم؟

اما مطمئنم ناراحتى من باعث نميشه هيچكس ناراحت بشه.

ناراحتى ديگران ناراحتم ميكنه، كاش دست بردارم از اين اخلاقم.

از اون شباست كه با گريه صبح ميشه.