كمى آهسته تر زيبا
كمى آهسته تر رد شو
كمى آهسته تر بد شو....

كسى اينجا پيام آورد؟
نگاهى يا كه لبخندى؟

جان هر كى دوست داريد از جن ننويسين😨

مثل چاه تنهاييه، مى شه حسابى داد زد اونم از ته دل

خوبيه اينجام اينه كه يه سرى حرفا رو راحتتر مى شه نوشت

‫بر تو چون ساحل آغوش گشودم‬
‫در دلم بود كه دلدار تو باشم‬
‫واى بر من كه ندانستم از اول‬
‫روزى آيد كه دل آزار تو باشم‬

زهره boosted

اينجا قرار شد باند داشته باشيد به منم بگيداا..توئيتر باند نداشتم من:))

خورشيد آرزوى منى
كاش مى تابيدى

تو نيستى كه ببينى
چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاريست

ديگران چون بروند از نظر، از دل بروند
تو چنان در دل من رفته كه جان در بدنى

تو گر گناه من شوى
توبه نمى كنم ز تو

تو تمناى من و يا من و جان منى

هواى روزهاى بودنت را همچنان
دارم

بيرون ز تو نيست آنچه مى خواسته ام

اينجا بيشتر شبيه چت رومه

نزديكترين آدم به تو اونيه كه از دورترين فاصله بفكرته

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit