ആനയിലെ 2018 മുതൽ ഉള്ള 5516 public ടൂട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു കിട്ടിയ പ്രമുഖ വാക്കുകൾ. മൊത്തം 30,000 തോളം വ്യത്യസ്ഥ വാക്കുകൾ കിട്ടി.

ഈ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണു ഞാൻ ഇപ്പൊ വർണം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എഴുതുന്നതും. തരക്കേടില്ല ✌️

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ @CMOKerala social media എഴുത്തുകളുടെ word-analysis.

Show thread
Follow

@subins2000
വിഭക്തിപ്രത്യയം ചേർന്ന inflections -നെയെല്ലാം ഒന്നായി കണക്കാക്കിക്കൂടേ?

"ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നുകണ്ടളവി
ലുണ്ടായൊരിണ്ടൽ ബത മിണ്ടാവതല്ല മമ"

· · Web · 1 · 1 · 0

@akhilan ശരിയാണ്, നല്ലൊരു analysisനു അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. mlmorph ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനു.

വർണ്ണത്തിനു പക്ഷേ അങ്ങനെ നാമങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വിഭക്തി കൂടെ വേണം നല്ല predictionഉ.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!