കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പതിനഞ്ചു കിലോമീറ്റർ തേരാപ്പാരാ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. നടപ്പിൽ കണ്ട കാഴ്ച്ച്കൾ.

ഒരു കൂട്ടം മീൻപിടുത്തക്കാരെ കണ്ടു

ഒരു ഫീൽഡിൽ ധാരാളം ഗോൾഡ്ഫിഞ്ചുകളെ കണ്ടു. ഇത്രയും ഗോൾഡ്ഫിഞ്ചുകളെ ഒരുമിച്ചു കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്.

"ഗ്രേ കാറ്റ്ബേഡ്" ആണെന്ന് ഐനാച്ചുറലിസ്റ്റ് പറയുന്നു.

കുറേ മൊണാർക്ക് ശലഭങ്ങളെ കണ്ടു

ഒരു റക്കൂണുമായി അല്പനേരം മുഖാമുഖം നോക്കി നിന്നു.

@akhilan അഖിലന്റെ പട്ടികയിൽ പെട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞ "മരസാരമേയം" @sajith

@praveenp @sajith

അര മണിക്കൂറായി വരയാടിന്റെ വരയെവിടെന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണു്.

ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B

@akhilan കടൽപ്പശു അയവെട്ടാറുണ്ടോ?? @sajith

Follow

@praveenp @sajith

കടൽച്ചൊറി സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ കടൽച്ചേന മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലിനെ എന്തുവിളിക്കും?

ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9

ml.wikipedia.org/wiki/Sea_urch

· · Web · 1 · 0 · 1

@praveenp @sajith

കടലാവണക്ക് കരയിലുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?
ml.wikipedia.org/wiki/Jatropha

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!