ചോദ്യം: മുകേഷിന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട രാജവംശം ഏത് ?

ഉത്തരം:

Follow

@subins2000

ഇതേതോ പദാനുപദ തർജ്ജമ ചെയ്ത വേന്ദ്രൻ പറ്റിച്ച പണിയാകാനേ വഴിയുള്ളൂ
യശസ്സ്, ഉപചാരം പോലുള്ള പദങ്ങളാവും അന്തസ്സിനേക്കാൾ അവിടെ വരിക.

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit