یه سری ویدیو دارم ضبط می کنم به اسم
Emacs From Scratch
که توشون ایمکس رو برای دولوپ کردن Go,Python و همینطور کارای Devops (K8s, Docker)
کانفیگ میکنم
youtube.com/playlist?list=PLS8


@amirrezaask محتواش اینه؟
sudo apt remove emacs
sudo apt install vim
😁

Follow

@danialbehzadi من پیشنهاد میکنم
ائتلاف استراتژیک کنیم
بالاخره هرچی نباشه اینا نرم افزار ازادن
گوشت هم رو بخورن استخون هم رو دور نمیندازن

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!