Follow

No és que els mòbils d'alta gamma hagin assolit preus desorbitats sinó que el vostre poder adquisitiu ja no és d'alta gamma. Algun dia havíeu de reconèixer què vol dir la precarització i quins efectes té. 🤷

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 3 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!