وقتی ماجرای بهداد اسفهبد رو می‌خوندم، تنها چیزی که توی ذهنم میومد آهنگ «خط بکش» از نامجو بود.
soundcloud.com/shahinfasihi/mo

Follow

@DearRude
ماجرای بهداد اسفهبد برای من این تیکه از آهنگ هیچکس را زنده کرد که :
...
دستبند به قلمه، مجرم فکری
« نخبه‌ها سلول، کاسب علمی »
تو که ازت بخاری بلند نمی‌شه
حداقل آتیش حسدو می‌ذاشتی زیر کتری
...

· · Web · 0 · 3 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!