می‌خوام بچه‌ها بلاگ بنویسند. به ۵ نفر می‌خوام نفری ۵ دلار بدم به شرط این که یه بلاگ مربوط به برنامه‌نویسی یا دواپس منتشر کنند. باید به فارسی و انگلیسی بنویسند. می‌تونه هر چیزی باشه. هر ماه این کار رو می‌کنم. 🤞 📝

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!