من یه pine phone گرفتم و یکی از دوستان داره لطف می‌کنه و برام میاره. اما خودش هم یه گوشی همراهش داره می‌خواستم ببینم بحث رجیستر کردنش به چه صورته و مشکلی برای رجیستر کردنش خواهم داشت یا نه؟
اگر کسی اطلاع دقیقی داره ممنون می‌شم راهنماییم کنه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!