بی‌بی‌سی فارسی گزارش نسبتا خوبی درباره تغییر خط درست کرده. دیدنش خالی از لطف نیست.

youtube.com/watch?v=kKdBJLyKg-

@aqmorisny
خطی که ۱۳۰۰ سال، همه چیزمان از جمله آثار مفاخر ادبی‌مان که بخش مهمی از هویت امروز ما هستند به آن نوشته شده خط ماست؛ خط فارسی است.

@aqmorisny
نمی‌دونم روی چه حسابی، تحمیل نرم لاتین به تاجیک‌ها خوب بوده اما تحمیل سریلیک بود بوده.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!