با اپلیکشن Keep تمرین برای عضلات شکمی کردم و حس خوبیه.
اپش رو توصیه میکنم هرچند نرم افزار آزاد نیست 😄
آدم حس می‌کنه مربی خودش رو داره و خیلی خوبه خلاصه شروع کنین.

@hosein
چه خوب می‌شه اگه بتونی یه برنامه‌ای تقریباً با همین کارایی ولی آزاد پیدا کنی و بهمون معرفی کنی.

Follow

@Naayi @masoud @hosein یه برنامه هست به اسم koombo که بهتون ورزش می‌ده اما مربی شخصی و اینا نداره. Diet Clock بهتون رژیم درست می‌ده. GTrainer هم بهتون آمار ورزش و میزان صحیح ورزش رو می‌ده. همشون با مجوز GPL سه به بالا منتشر شدن.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!