#எழும்பூர் தொகுதி மக்கள் தங்கள் குறைகளை என்னிடம் எளிதில் தெரிவிக்க உருவாக்கப்பட்டதே இந்த தானியங்கி #Whatsapp சேவை. 99409 40405 என்ற எண்ணில் மக்கள் தங்கள் குறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் தெரிவிக்கலாம். #Egmore
@mkstalin@twitter.com @CMOTamilnadu@twitter.com @PKSekarbabu@twitter.com @Dayanidhi_Maran@twitter.com @iparanthamen@twitter.com

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit