Bartłomiej Piotrowski is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Bartłomiej Piotrowski @barthalion

@dwaltiz BTW, wiesz może gdzie bywa mariossjex czy zaginął w internetach?

· Web · 0 · 0
@barthalion Dunno. Pewnie nadal siedzi na forach o hip-hopie.