നിഹേച്ചി വരുമെന്ന് മനസ് പറയുന്ന പോലെ.

അയ്ശെരി ക്രോസ്പോസ്റ്റാണല്ലെ

ഹായ് ആരിത് സുറാട്ടിപ്പയൊ.

Bibin :batman: boosted

"Bugfixes and improvements" is the "Thoughts and prayers" of the app development community.

Don't @ me

Bibin :batman: boosted
Bibin :batman: boosted
Bibin :batman: boosted
Bibin :batman: boosted
Bibin :batman: boosted

സൗത്ത് കരോളിനയിലെ ഹിൽട്ടൺ ഹെഡ് ഐലൻഡിൽ പോയപ്പോളെടുത്ത ചിത്രം കൂടി സ്മിത്ത്സോണിയൻ മ്യൂസിയത്തിന്റെ കലാശേഖരത്തിലേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

@pathrose

Bibin :batman: boosted

Hi, I want this to be boosted by those who follow football religiously. Will follow all...

There should be an additional tax for being stupid.

Prehistoric വിറ്റൊക്കെ ആണല്ലൊ എന്താ പേര്?
Cromagnon.
ആ വെറുതെയല്ല.

Bibin :batman: boosted

👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
👉🏿👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👉🏽👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👈🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👉🏽👉🏼👇🏻👇🏻👇🏻👈🏼👈🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👉🏽👉🏼👉🏻:batman:👈🏻👈🏼👈🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👉🏽👉🏼👆🏻👆🏻👆🏻👈🏼👈🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👉🏽👆🏼👆🏼👆🏼👆🏼👆🏼👈🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👉🏾👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👈🏾👈🏿
👉🏿👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👈🏿
👉🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👈🏿

Bibin :batman: boosted

I can’t believe I’m saying this, but it’s probably time for everyone to support Airtel. BSNL/MTNL are on their death bead (culpable homicide), Vodafone to follow soon (suicide, abetted). If Jio is the only one left, Pegasus won’t even be necessary.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit