بحشاد is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
298c54856c6984f1

بحشاد @behshad9

برم بخابم :>
دخترا بازم‌ روزتون مبارک امیدوارم یه وقتی روز مادر رو هم جشن بگیرید در کنار خانواده ای که خودتون انتخاب میکنید
شبخوبی داشته باشید
خوب بخوابید
شبتون بخیر🐿💙

بحشاد boosted

آقامون ابى هم لانگ ديستنس داشتن چنان كه فرمودن:
اى هميشگى ترين
آه اى دور ترين
سوختن كار من است
نگرانم منشين

اسم الا نیارید دلم تنگ میشه :(

منو دخترم ۱۵۰ ماه با هم فاصله داریم لانگ دیستنسه؟

پس این دخار پسرا که دست همو میگیرن تو خیابون راه میرن منم جفتشون منم همشون منم

ازینجا تا کوچه بغلی هم لانگ دیستنس حساب میشه؟

@Couleur
اگا یسری سه تا سه یا بیشتر یرندارن میرسه به همه :>

بحشاد boosted

بهشاد و ممد بوست كردن اونارو هم حساب كن كميس

تو رابطه باید وا داد؟

بحشاد boosted

لانگ ديستنسيا بوست كنن ببينم مادر:)))

@Rebellious
وا کرده مارو این لانگ دیستنس =))

حالا که وا کردین وا نگهش ندارین توتو توش کنین

اینکه به شما عشق هاش سلام کرد و به من سلام نکرد نشون از هیچی نیست فهمیدین من جزو عشق هاش نیستم؟^_^

باید وا کنی
وَ اِلا جوری وات میکنم که وا بمونی

من واسادم کلی وسواس دارم