بِ تَم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

بِ تَم @behshad9@mastodon.social

Pinned toot

۶ تا تیرُ رَد کردیم رسیدیم به تیرِ آخر ، شهریور فقط یکی مونده تیرِ خلاص

الان پیر شدم قبلا از کسی خوشم نمیومد یارو رو مستقیم بلاک میکردم نفهمه چی شد اصن

میوت؛ گزینه ای برای خاطر آسوده شما

بعد سه چار ماه دلم برا موهام تنگ شده :(

بشاد درونم اشتباه خوب پلی میکنه

و خب آدمم نمیشم کوتاهم‌ نمیام
مغز تخمی

بِ تَم boosted

و خب من خیلی احمقم که تاثیر میگیرم گاهی

و خب بشاد چند بار دیگه هم همینجوری گند بزنم برمیگرده

چارتا جوون جامعه‌ستیزیم نیم ساعت بعد سال تحویل چیدیم بریم کصچرخ :)))

بِ تَم boosted

...اصلا وقتی الان اینجا نیستید یعنی حال و اوضاعتون خوبه .

تَهَم منتخب شد :()

بِ تَم boosted

به فکر آمدن روزهای خوب نباشید...
آنها نخواهند آمد …
مگر اینکه پول داشته باشید .

خب اولین آهنگی که پلی میشه امسال از کیه؟

همین راحتی عید شد
بای دیگه :))

آخرین توت ۹۶
اولین توت ۹۷ =)))

کم کم میرسیم به آخرین توت سال ۹۶ :(
۳۴۶۰۰ توت زدم امسال و خار آمار و ارقامو جابه‌جا کردم ^..^
خوشحالم داشتمو دارمتون دوز جونیا
چه اونا که رفتن و از دوز خبرشونو داریم
چه اونا که هستنو داریمشون
سال خوبی داشته باشید گوگولیا
نودُ هفتون مبارک :****💙💙

فعلا که داریم ۹۶ رو با ۲۴ ساعت و سکوت بهرام‌تموم میکنیم