بِ تَم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

بِ تَم @behshad9@mastodon.social

Pinned toot

۶ تا تیرُ رَد کردیم رسیدیم به تیرِ آخر ، شهریور فقط یکی مونده تیرِ خلاص

این وقت شب که تصمیم بگیری بری بیرون برنده ای مرد

گردو و موزو که گفت شدم

بِ تَم boosted

كيكى كه به ما نرسه سر سگ توش بجوشه، جاى اون گردو موزا

ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من

روز آخر تیر هم نمیدین بکنیم؟

چند سال پیش که خیلی اسکل تر بودم دوستم بردم تو بادران و خب اونجا میگفتن اسم 600 نفرو بنویس و این از معدود دفاعتی بود که اجتماعی نبودنم بدرد خورد

فک کنم صحبت از چیزهایی مثل رفتن ( از هر مکانی به هر مکانی ) و شروع تازه؛
و رفتارهایی مثل سیاه پوشی ، دوری کلی از اجتماع ، خونه نشینی یا حتی تیک های عصبی میتونن از نشونه های اون فرد باشن

بنظرم اون دیگه بسته به توانایی ها و نزدیکی شما به اون فرد داره و خب این شمایین که باید از صحبت هایی که میکنه تشخیص بدین آیا این فرد نیازی به کمک داره یا نه

خب شخصی که دربارش حرف نمیزنه و اقدامی هم نکرده رو چجور میتونیم تشخیص بدیم؟

در نتیجه پیشنهاد من کمک کردن به این شخصه ولی بیشتر از این فرد ، شخصی کمک میخواد که دربارش حرف نمیزنه و تا حالا اقدامی هم برای انجام دادنش نکرده

شاید چند باری اقدام به خوردن قرص یا کشیدن تیغ روی سطوح مختلف بدنش باشه ولی هربار بیشتر میفهمه که واقعا نمیخواد بره

یعنی اون شخص کمک میخواد و انقدر منتظر میمونه تا کمکی بهش برسه

ولی بنظرم کسی که از خودکشی حرف میزنه چیزی برای از دست دادن داره

البته اگه این گرمای به وجود اومده از حرص خوردن و تو خودت ریختن بزاره

خواب بهترین گزینه تاریخه

با این توصیفات ربل ما مستقیم از بچگی به میانسالی رسیدیم و جوونی و نوجوونی رو ریدیم

حرص خوردن از کنترل عصبانیت خویش

چقدر نداشتتن توانایی کمک کردن سخته