ولی بنظرم کسی که از خودکشی حرف میزنه چیزی برای از دست دادن داره

یعنی اون شخص کمک میخواد و انقدر منتظر میمونه تا کمکی بهش برسه

شاید چند باری اقدام به خوردن قرص یا کشیدن تیغ روی سطوح مختلف بدنش باشه ولی هربار بیشتر میفهمه که واقعا نمیخواد بره

در نتیجه پیشنهاد من کمک کردن به این شخصه ولی بیشتر از این فرد ، شخصی کمک میخواد که دربارش حرف نمیزنه و تا حالا اقدامی هم برای انجام دادنش نکرده

خب شخصی که دربارش حرف نمیزنه و اقدامی هم نکرده رو چجور میتونیم تشخیص بدیم؟

بنظرم اون دیگه بسته به توانایی ها و نزدیکی شما به اون فرد داره و خب این شمایین که باید از صحبت هایی که میکنه تشخیص بدین آیا این فرد نیازی به کمک داره یا نه

Follow

فک کنم صحبت از چیزهایی مثل رفتن ( از هر مکانی به هر مکانی ) و شروع تازه؛
و رفتارهایی مثل سیاه پوشی ، دوری کلی از اجتماع ، خونه نشینی یا حتی تیک های عصبی میتونن از نشونه های اون فرد باشن

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!