بِ تَم is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
بِ تَم @behshad9

نه واقعن
تو جامعه ، کسایی که پیرسینگ ،تتو یا هر چی دیگه نداشته باشن رو میتونیم تشخیص بدیم و یه نیمچه قضاوت ظاهری ای داریم روشون و اون فکر اولیه متشکل از تیپ و نوع رفتاریه که ازشون میبینیم
تو همون جانعه افرادی با تتو و پیرسینگ هم هستن
هر کی تتو داره رو نمیگیم لات یا گردن کلفت
هر کی هم پیرسینگ داره رو اون چیزی که فکر میکنی و میدونی نمیگیم
هر چادر به سری مسلمون نیست ، هر لباس کهنه پوشی فقیر نیست و ازین دسته موارد