بهشاد؛ تعریف نشده is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
بهشاد؛ تعریف نشده @behshad9

نه واقعن
تو جامعه ، کسایی که پیرسینگ ،تتو یا هر چی دیگه نداشته باشن رو میتونیم تشخیص بدیم و یه نیمچه قضاوت ظاهری ای داریم روشون و اون فکر اولیه متشکل از تیپ و نوع رفتاریه که ازشون میبینیم
تو همون جانعه افرادی با تتو و پیرسینگ هم هستن
هر کی تتو داره رو نمیگیم لات یا گردن کلفت
هر کی هم پیرسینگ داره رو اون چیزی که فکر میکنی و میدونی نمیگیم
هر چادر به سری مسلمون نیست ، هر لباس کهنه پوشی فقیر نیست و ازین دسته موارد