16 17 سالگی آقا تام هاردی رو مشاهده میفرمایید

وقتی میگه رسیدم خونه پیامت میدم و 24 ساعته خبری ازش نیس

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) عالیه

خواستین خدافظی کنید سعی کنیدعملکردتون جوری باشه که اینجوری خدافظی کنید💔

امشب یکیشون تولدش رو جشن میگیره و اون یکی قهرمانی و صد البته خدافظیش رو💔

اینام گرفتم جینو رو تگ کنم شوآف کنم :)))
@Mahjino ^__^

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!