Follow

Có thể coi CDN là mức độ tối ưu "next-level". Cách tối ưu này không giống như việc thay đổi cấu hình máy chủ hoặc sửa đổi code. CDN là dịch vụ của bên thứ ba, có mất phí, do đó việc triển khai CDN phụ thuộc vào mục tiêu, ưu tiên và ngân sách của bạn.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!