Follow

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp khả năng phát hiện một số loại tấn công nguy hiểm như DoS, DDoS...nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tới server của khách hàng ngay từ tầng hệ thống

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!