Follow

Đặt ra bài toán kiểm soát chi phí chặt chẽ, YouMed có hai yêu cầu: tính tiền "pay as you go" - tức là dùng đến đâu trả tiền đến đấy, chính xác đến từng phút và kiểm soát tài nguyên sử dụng không vượt quá 100GB/ngày. Sau khi tính toán kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế, đội ngũ kỹ thuật của BizFly Cloud đã cung cấp giải pháp đáp ứng trọn vẹn yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!