Follow

Nhưng... Mỗi vấn đề đều có hai mặt của nó, mặc dù có rất nhiều lợi ích kể trên nhưng IPv6 lại có nhược điểm rất lớn là sự khó khăn về mặt kỹ thuật khiến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa chuyển đổi được hạ tầng và dịch vụ của mình sang IPv6. Vì vậy...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!