Follow

Ngoài ra, bảo mật dữ liệu kém dẫn đến sự cố mất các tài sản trí tuệ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thậm chí một số đối thủ sẽ không ngần ngại tận dụng thông tin bị đánh cắp của để lên kế hoạch vượt mặt hoặc "dìm hàng" doanh nghiệp nếu các thông tin bị mất này là bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu tuyệt mật.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!