Follow

Hầu hết các doanh nghiệp đều biết rằng cơ chế hoạt động của CDN là xóa bỏ sự chậm trễ xảy ra từ thời điểm khách hàng yêu cầu tải trang đến thời điểm nội dung thực sự xuất hiện trên màn hình (thường bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vật lý giữa người dùng và server gốc của website). CDN rút ngắn khoảng cách bằng mạng lưới máy chủ, giúp tăng tốc độ tải trang, tăng trải nghiệm người dùng.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!