Follow

Pagespeed là một module do Google phát triển nhằm tạo sự thuận lợi giữa trải nghiệm người dùng và tăng tốc website bằng cách tối ưu các hình ảnh trên website của bạn.

Origin Protocol bạn chọn http hoặc https. Đây là giao thức mà các server CDN sẽ sử dụng để request đến server gốc của bạn để lấy file.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!