Follow

Nếu một hoặc nhiều website server ngừng hoạt động, Mạng phân phối nội dung sẽ đảm bảo rằng trang web vẫn khả dụng một phần. Điều này là do người dùng vẫn có thể truy cập các trang được lưu trong bộ nhớ cache trên Mạng phân phối nội dung. Do đó, bạn nên tạo ra càng nhiều trang "có thể cache" càng tốt, nhằm tối đa hóa tính khả dụng.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!