Follow

Bất kỳ kiến trúc sư hệ thống nào cũng biết rằng SPOF cuối cùng sẽ có nguy cơ làm hệ thống bị dừng hoạt động khi có sự cố. Mặc dù CDN được xây dựng để dự phòng nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng CDN duy nhất đó sẽ không bao giờ gặp sự cố. Bằng cách áp dụng chiến lược multi-CDN cho ứng dụng và website, bạn sẽ khắc phục được SPOF này.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!