Follow

Bona nit! (això és com quan a tuiter d'abans* ens dèiem bona nit)

*es va fer tuiter després de l'1O perquè just va fer 18 anys i els pares li van donar permís

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!