کامارو توتی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
1e76c414e82251a5

کامارو توتی @camaro

نسیم بلند قشنگ تره به نظرم

هممون یه ضعفایی داریم به هر حال

ولی با یکی حرف بزن سبک شی.

بیتا خودش گفت از زندگیم جدا نشدنیه واسه اون گفتم

چون با کله رفتی تو آینه کامیونت :))))
@Rebellious

گلخند اونی که روبروته می تونه با کمک تو چهره کثیفشو اصلاح کنه؟ شاید بتونی کمکش کنی اگه کمک بخواد

بح ربل جون. چطوری سر به هوای من؟ :)))))

عمرا نمی تونستم مثل شماها باشم :)))) مستر که ترکونده بود :))))
@bita

بیتا سلام
جا داره بابت ژانر سبزی پاک کردن عصر ازت تقدیر و تشکر کنم. خیلی خوبی. یعنی خندیدما :)))))))

تو چی شدی گلخند؟ کاش حالت خوب باشه بابا :))
@Ddsncm

یه پسر دایی دارم هر وقت منو می بینه میگه خوبی؟ هنوز پا میشه؟ :)))))))

زلف تو ، تک بیتِ شعرم را به لرزش آورد
خوب خواهد شد بجای چادرت گل سر کنی

چسافت :))))) به دوستات بگو از همتون متنفرم :))))))
@merychippus123

سلام مرحوم :))) چطوری؟ دودولت رو فرمه؟