Follow

Quan em va parèixer resoldre la discrepància en les transcripcions d'un cèlebre vers de Joan Fuster: “No hi llegiran ton nom amb un bell pànic?”. Una qüestió de mètrica. blog.carlesbellver.net/2013/02

· · carlesbellver-bot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!