Follow

Les edicions digitals d’Unicorns venen decorades amb emojis. Un emoji diferent per a cada un dels seixanta-quatre textos.
carlesbellver.net/contes/unico

· · Web · 1 · 0 · 0

Si alguna vegada s’hagués d’editar en paper, crec que optaria per imatges de la Crònica de Nuremberg, història universal il·lustrada de 1493. Però això dependria del criteri de l’editorial. Si hi hagués una editorial i tingués criteri, és clar.
ca.wikipedia.org/wiki/Crònica_
1375791439909650439

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!