Follow

⚔Guardians!⚔
Ja ha finalitzat el tall 😉 Avui ha anat com una seda, hem fet semàfors i 0 identificats 🚦
Això sí als Mossos no els ha agradat que triguéssim tant a cantar els segadors tallant... Calma! Poc a poc i bona lletra 🅱

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!