Follow

"L’economia solidària i els deures pendents de les eines digitals". @colectic_coop presenta l'informe "Les infraestructures digitals de les economies del comú", una diagnosi de l'estat del mercat social tecnològic i de l'ús de les TIC per part de l'economia solidària a Catalunya el 2020.

📎 Més informació a colectic.coop/article/leconomi

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!