Follow

María Casado: "L'ètica de la salut pública té clar que les mesures preses han d'ésser les menys intrusives per als drets de les persones. Si bé hem de primar les qüestions que afecten a la comunitat, això no autoritza a oblidar-se dels drets individuals." youtube.com/watch?v=J0kJDRpzD8

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!