Follow

L'última proposta de genèrics (polimorfisme paramètric) per a Go és molt elegant, encara que una mica "verbosa". Friso per fer-ne ús en els meus projectes, encara que mai he trobat molt a faltar escriure funcions genèriques. youtube.com/watch?v=WzgLqE-3Ih

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!