دوسش داشتی؟
_خیلی
دوست داشت؟
_هیچ‌وقت نگفت
من دیروز دیدمش
_حالش خوب بود؟
اره
آون خیلی دوست داره
_ خودش بهت گفت؟!؟!؟
نه لباسی رو پوشیده بود ک تو براش خریده بودی،همون رنگی بود ک اصلا بهش نمیاد اما میپوشه چون تو براش خریدی...

الغوث الغوث مرا به جانِ جانانم برسانMastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit