Follow

Article 18.4 de la Constitució espanyola de 1978.

«La llei limitarà l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.»

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 6 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!