Joachim Elsander is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Joachim Elsander @elsander@mastodon.social
Follow

@42 Japp, men det blir mest att skriva på engelska för mig, har hittat få svenskar.

· SubwayTooter · 0 · 0