«”ἀπόλοιντο κακῶς οἱ τούτους τι ποιεῖν ἢ πάσχειν αἰσχρὸν ὑπονοοῦντες.”» (’mori vilment qui pensi que aquests homes van fer o patir res de vergonyós’)

📖 Vides paraŀleles (Pelòpides 18.7), Plutarc (~ 46–120)

📷 Batalló Sagrat Tebà (Ἱερὸς Λόχος), Malcolm Lidbury (2016)

N'hem passat de tots colors. Us desitjo, doncs, un 2021 molt M I L L O R en tot. 😊

Show thread

En sumeri, de la canya en deien «𒄀𒈾/gi.na», mot que prenen l'accadi («𒄀/qanū»), també l'hebreu («qå̄nɛh») o l'arameu («qanyā»), i, més tard, el grec («κάννα») i el llatí («canna»).

A l'esquerra, de l'italià «cannellone», un caneló.
A la dreta, derivat de «canal», un canaló.

Dues figures retòriques bàsiques per al dia d'avui:

1) Metonímia: continent per contingut («escudella» ’plat’ > ’menjar’).

2) Metàfora: identificació de dos termes (literal i figurat) per semblança («carn d'olla» ’pilota, botifarra, etc.’ > ’genitals masculins’).

Malgrat del flagell de la pesta, desijam-vos bon Nadal.

[Frontal de Santa Maria d'Avià, del segle XIII, avui al MNAC.]

No·us esdevé que...

❤ ❤ ❤ ❤
❤ ❤ ❤
❤ parlar ❤
❤ catalanesc ❤
❤ ❤
❤️ ❤️
❤️

Show thread

RT @emgalego@twitter.com

Nom vos acontece que...

❤ ❤ ❤ ❤
❤ ❤ ❤
❤ falar galego ❤
❤ ❤
❤ ❤

🐦🔗: twitter.com/emgalego/status/13

Quan els llatins qualificaven un capteniment que es desviava del bon camí en deien «dēlīrium» (del verb «dēlīrāre», de «dē» ’fora’ i «līra» ’cavalló, solc’, un exemple més del pòsit pagès del vocabulari llatí).

Nosaltres tenim «deler» (i «delerós», «delejar» o «adelerat»).

Una manera de dir ’injustícia’ en llatí és «inīquitās» (que ens dona el cultisme «iniquitat» i l'arcaisme «neguitat», potser influït per «negar»); d'aquest terme se'n fa un derivat «neguitós» (també pot venir de *(i)niquitosus).

Per derivació regressiva, avui en tenim «neguit».

Per a l'acomodació gràfica del terme «queer» en català m'agrada ⟨qüir⟩ ['kʷiɾ] (l'anglès té [kʷ]: ['kʷɪɹ]/['kʷɪə(ɹ)]/['kʷɪɚ]); la grafia ⟨cuir⟩, a més de ser homògrafa de la variant de «cuiro», no pot reflectir el so original ([ˈkui̯ɾ]) com sí que ho fa en castellà (['kʷiɾ]).

In Catalan we say, among other words, ’aldarull’, which comes from Latin allelūia (through the variant ’aldaruia’), from Biblical Greek ἀλληλούϊα and Hebrew halləlūyāh. It meant first ”shouting” or ”racket, loud noise”, then ”turmoil”.

Show thread

RT @AdamCSharp@twitter.com

A list of words for a rumpus from different languages:

8. Hullabaloo (English)
7. Kerfuffle (Scots)
6. Tumulto (Spanish)
5. Bulabog (Tagalog)
4. Isiphithiphithi (Zulu)
3. Dong-yo (Korean)
2. Hubbub (Irish)
1. Brouhaha (French)

🐦🔗: twitter.com/AdamCSharp/status/

«El baf m'entela les ulleres i no m'hi veig bé»

• ordinari
• prosaic
• estàndard
• ho diria qualsevol
• denota resignació

«Se fon lo mon devant mos ulls y tot s‘ esvaheix entre llangors»

• elevat
• romàntic
• exclusiu
• ho dirien Verdaguer o Bofarull
• denota serenor

«Jo i sarài ‘ciamò zòvin
cu na blusa clara
e i dols ciavièj ch’a plòvin
tal pòlvar amàr.
Sarài ‘ciamò cialt
e un frut curìnt pal sfalt
clìpit dal viàl
mi pojarà na man
tal frin di cristàl.»

‘Il dì da la me muàrt‘ (1943).

Cuarantecinc agns cence Pieri Pauli Pasolini (1922-75).

El Mont del Fat aquest migdia. Ningú fent pícnic als vessants de lava, cap escamot nombrós. Aquesta realitat també existeix però els tuits indignats amb fotos d'orcs sense mascareta són més virals. Sempre és més fàcil culpabilitzar l'altre que buscar respostes complexes.

«Enllumenà amor lo nuvolat qui es mès enfre l'amic e l'amat; e féu-lo enaixí llugorós e resplendent con és la lluna en la nit, e l'estel en l'alba, e lo sol en lo dia, e l'enteniment en la volentat. [...].»

Ramon Llull (1232-1316), ’Llibre d'Amic e Amat’ (1276-78), 123.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!