Follow

RT @Litmuseum@twitter.com
Volgens de jury van de PC Hooftprijs 2019 geven Marga Minco’s romans en verhalen vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!